Cyanide

24 teksty – auto­rem jest Cyani­de.

Był moim Pa­nem i Mis­trzem. Był światłem, dla które­go płonęłam i nadzieją, którą kochałam. Lecz te­raz, kiedy mi go bra­kuje, jes­tem na ty­le mądra, że nie próbuję już zastąpić Je­go miej­sca ni­kim in­nym. On trwa we mnie i będzie trwać wie­cznie. Kochając mnie, kochasz także część Je­go samego. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 października 2010, 15:47

Jeśli poczułeś na skórze szczęście, nie sta­raj się myśleć o tym co będzie później, nie mar­tw się o to co sta­nie się po­tem. Po pros­tu bądź i trwaj w nim, nie myśląc o niczym, nie mącąc go zbędny­mi oba­wami. De­lek­tuj się nim, i spij je do końca. Być może to je­dyny sposób żeby zat­rzy­mać w so­bie na zaw­sze to, co i tak kiedyś mu­si odejść. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Na­wet jeśli nie ma Cię obok, na­wet jeśli jes­teś tyl­ko moją myślą. Na­wet wte­dy, ja uśmie­cham się tyl­ko do Ciebie. 

myśl

Wiel­ka jest prze­paść po­między zro­zumieniem czyiś słów, a zro­zumieniem je­go samego. 

myśl
zebrała 6 fiszek

Jeśli prawdą jest, że złego diabeł nie ruszy, a nad dob­ry­mi czu­wa sam Bóg, to znaczy że je­dyną osobą która może Cię nap­rawdę skrzydzić jes­teś Ty sam, we włas­nej osobie. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Odmów większości pra­wa rac­ji, a po­wieszą Cię na naj­bliższym drzewie. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Możesz uda­wać, że Cię nie ma. Mas­ko­wać się pokątnie i cho­wać w zakamarkach.
By­lebyś tyl­ko był. 

myśl
zebrała 10 fiszek

Trzy­manie tych wszys­tkich rzeczy na "spec­jalne okaz­je" niesie ze sobą pew­ne ry­zyko. Ry­zyko, że naj­bliższa "spec­jalna okaz­ja" może Ci wy­paść do­piero w dniu włas­ne­go pogrzebu. 

myśl
zebrała 8 fiszek

ludzie nie umierają z po­wodu śmier­telnych chorób, głodu, czy wo­jen. umierają, po­nieważ żyli. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Gra która po­zor­nie nie ma re­guł, na ogół kieru­je się tyl­ko jedną za­sadą. Wyz­nacza Ci rolę łow­cy, bądź ofiary. Na­tomiast cały prob­lem po­lega na tym, że nig­dy nie wiesz kiedy przyj­dzie Ci prze­nieść się na drugą ze stron. 

myśl
zebrała 5 fiszek
Cyanide

Niedawno się urodziłam i póki co staram się zrozumieć, o co w tym wszystkim w ogóle chodzi.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cyanide

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność